Wijkaanpak (Breda)

Breda stimuleert en faciliteert betrokken bewoners en ondernemers om met hun initiatieven de wijken en dorpen beter en mooier te maken. Dit wordt bereikt door het geven van meer zeggenschap aan bewoners over de eigen leefomgeving. De bereidheid en motivatie om hun kennis en kwaliteiten in te zetten voor straat, buurt, wijk en dorp zorgen voor betrokkenheid, groter draagvlak en eigen gekozen oplossingen.

Deze initiatiefkracht faciliteren we met beschikbare instrumenten, methodieken en infrastructuur. Daarbij sluiten we vraaggericht aan op wat bewoners of ondernemers nodig hebben om invulling te geven aan de sociale of fysieke aspecten van hun leefomgeving. Denk hierbij aan:

  • Wijk- en dorpscentra en buurthuizen als ontmoetingsplek,
  • Wijkdeals om de eigen leefomgeving te vergroenen,
  • Wijk- en dorpsplatforms om bewonersinitiatieven en -netwerken te versterken,
  • Het faciliteren van wijk- en dorpsraden en projecten als BredaBegroot om bewonersparticipatie en -initiatieven vorm te geven.

Door COVID-19 zijn we anders gaan kijken naar het gebruik van de openbare ruimte en het begrip ontmoeten. Meer groen en verblijfsplekken dichtbij huis voor diverse leeftijden dragen bij aan een prettige leefomgeving. Maar ook voor een betere spreiding door de stad en minder hoge druk op concentratieplekken bij mooi weer. Ontwikkelingen als de energietransitie met wijkenergieplannen en klimaatbestendige stad raken direct aan de leefomgeving van bewoners. Door de inzet van de initiatiefkracht en bewonersparticipatie uit de wijken en dorpen sluiten we beter aan op de behoefte van bewoners en vergroot de slagingskans van de uitvoering van deze grote opgaven.

Initiatiefkracht is niet vanzelfsprekend in iedere wijk in Breda. Sommige wijken en buurten vragen extra aandacht en ondersteuning om de leefbaarheid en onderlinge netwerken te versterken. De inzet, zichtbaarheid en vindbaarheid van professionals in de wijk vervult daarin een belangrijke rol. De wijkaanpak biedt meerwaarde met extra aandacht voor sociale cohesie en wijkveiligheid met een meerjarige aanpak waar fysiek en sociaal samengaan.

Contact:
Laura van de Kreeke
l.van.de.kreeke@breda.nl